§1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er FC NANOQ. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er gennem idræt at styrke og vedligeholde medlemmernes fysik og sundhed. Gennem idræt at udbygge socialt samvær og kammeratskab mellem grønlændere og grønlandsk relaterede samt gennem idræt at fremme et positivt og nuanceret syn på grønlændere og den grønlandske kultur. Klubben er baseret på fastboende såvel som uddannelsessøgende grønlændere eller grønlandsk relaterede. Foreningen er ikke profitgivende.

§ 3. Medlemskab af organisation.

Foreningen er medlem af KBU og er associeret medlem af Grønlands Idræts-Forbund.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt 1 til 2 eller flere menige medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Til de menige bestyrelsesmedlemmer vælges 1-2 suppleanter for et år af gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen.

Stk. 6. Den nedsatte bestyrelse har til løbende udgifter for klubbens almindelige drift, samt i forbindelse med møder ret til at få dækket klubrelaterede omkostninger, så som telefoni, postforsendelser, forbrug på møder o.l. Bestyrelsen har til klubrelaterede omkostninger maksimalt råderet over kr. 2.500,- på årsbasis. Forbruget skal fremgå af det årlige regnskab.

Stk. 7. I forbindelse med bestyrelsesbeslutninger, kan der ved uenighed foretages afstemning. Hvis afstemningen ender i stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 5. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, sekretæren eller kassereren.

§ 6. Optagelse af medlemmer

Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages enhver der er fyldt 16 år som lever op til foreningens formål uanset etnicitet, religion, køn, m.v. Medlemmer er pligtige til at betale kontingent som fastsat på den ordinære generalforsamling.

§ 7. Udmelding og udelukkelse

Stk. 1. Ved udmeldelse kræves, at det medlem der ønsker at melde sig ud, har betalt sin kontingent frem til den dato hvor udmeldelsen ønskes at træde i kraft.

Stk. 2. Kontingentrestance med mere end 6 måneder medfører at man ikke er spilleberettiget for klubben, 12 måneder medfører automatis k udelukkelse. Dog kan foreningen opkræve kontingent restance fra det pågældende medlem.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem ved grov overtrædelse af medlemsforpligtelserne eller uværdig opførsel ift. formålsparagrafen. Udelukkelse kan ankes til behandling på førstkommende generalforsamling.

§ 8. Kontingent

Kontingent for aktive medlemmer er kr. 400,- pr. halvår og kr. 200,- for studerende og medlemmer uden arbejde. Passive medlemmer betaler kr. 150,- pr. år. Æresmedlemmer friholdes for kontingent.

Kontingentbeløbet kan ændres og fastsættes årligt på generalforsamling.

§ 9. Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes inden for årets 2 første måneder og varsles skriftligt pr. e-mail og via opslag i Grønlændernes Hus i Løvstræde 6, mindst 2 uger før afholdelsen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senes t 5 kalenderdage før afholdelsen.

Stk. 3. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen, der skal være forelagt til medlemmerne senest 14 kalenderdage efter afholdt generalforsamling.

Stk. 6. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab samt budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Bestyrelsessammensætning
  1. valg af bestyrelse i henhold til § 4.
  2. valg af 1 - 2 suppleanter.
 7. Revisorvalg
  1. valg af 1 revisor
  2. valg af revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Stk. 7. Personer der har gjort noget ekstraordinært for klubben kan på generalforsamlingen indstilles som æresmedlem.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 28 kalenderdage efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 14 dage kalenderdage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab samt status til revisoren.

§ 12. Revisorer

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13. Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan opløses, når 2/3 af medlemmerne i to på hinanden efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger indenfor for en måned stemmer for.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver Grønlændernes Hus i Løvstræde, København.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 17. januar 2009, ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2009, generalforsamling den 16. januar 2010 samt generalforsamling 30. januar 2016 .

 

Sponsor

© 2021 FC Nanoq
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top